Nieuwsbrief 81
Het SBG team 03-12 om 23:17
Klazienaveen, 3 december 2015

Beste mensen,

Op 27 november ontvingen wij het onbegrijpelijke bericht dat ook de Hoge Raad onze zaak heeft afgewezen (het cassatieberoep heeft verworpen). Dit betekent dat de particuliere grijskentekenrijders het verhoogde motorrijtuigenbelastingtarief moeten blijven betalen en er geen enkele mogelijkheid meer bestaat op restitutie.

Het arrest
Na de teleurstellende resultaten in de vorige procedure, die wij voerden namens ca. 10.000 donateurs, bleken er nieuwe ontwikkelingen die het ondernemersbegrip voor wat betreft de omzetbelasting nog verder uitholden. Particulieren die zonnepanelen op hun dak plaatsten en elektriciteit terugleverden aan het elektriciteitsbedrijf kregen zonder problemen een omzetbelastingnummer en als gevolg daarvan waren de voordelen van een grijskentekenauto voor particulieren weer bereikbaar.
De buurman zonder zonnepanelen, maar wel met een grijskentekenauto, betaalt tot vijf keer zoveel wegenbelasting en ook de BPM bij aanschaf van die auto.
Daar beiden de auto in ieder geval 90% privé konden gebruiken leek er, volgens de door ons geraadpleegde juristen, sprake van ongeoorloofde discriminatie en ongelijke behandeling van belastingplichtigen onderling.
Ook bleken er veel meer voorbeelden van pseudo-ondernemers die aanspraak konden maken op de fors lagere tarieven van de houderschapsbelasting.

De Hoge Raad is van mening dat er nog steeds voldoende feitelijke en juridische verschillen bestaan tussen de (pseudo)ondernemers en de particulieren die over een grijskentekenauto kunnen beschikken.
Terwijl wij met talloze voorbeelden hebben onderbouwd dat er hoegenaamd geen verschillen bestaan tussen deze tussen deze pseudo-ondernemers en de particulieren, weigert de Hoge Raad daar op in te gaan.
Wat bijvoorbeeld te denken van een zonnepaneelbezitter die enkele malen per jaar een beurs bezoekt en zo slechts de beperkte voorwaarde van 10% zakelijke kilometers haalt of de vakantiehuisbezitter die "bedrijfsmatig" de vergadering van eigenaren bezoekt?
Dat de bestelauto, volgens de Hoge Raad, door ondernemers bedrijfsmatig zou worden gebruikt is in een aantal gevallen nu eenmaal onjuist. De voorwaarde van de 10% zakelijke kilometers die ook nog eens niet nader omschreven is en het gebrek aan controle blijken in de praktijk geen belemmering voor particulier gebruik door grote groepen ondernemers.

Conclusie
Een overgangsregeling voor de huidige bezitters en een restitutie van de in het verleden betaalde verhoogde tarieven zit er niet meer in en we zullen ons daar als belangenvereniging bij neer moeten leggen.

De SBG
In de nabije toekomst zullen wij ons beraden of we nog iets kunnen betekenen voor de (particuliere) grijskentekenbezitters.
Alle meldingen van donateurs die samen hangen met deze procedure, bijvoorbeeld die over de verkoop van de auto, zullen binnenkort worden vernietigd. Ook zullen wij al uw persoonlijke gegevens verwijderen uit de administratie. Voor wat betreft eventuele vragen kunt u uiteraard nog steeds contact opnemen.

Al onze inspanningen hebben niet tot het gewenste resultaat mogen leiden.

Wij danken onze donateurs die de procedure mogelijk hebben gemaakt.


Hans Boutkam
en het SBG-team


De volledige tekst van het arrest van de Hoge Raad kunt u hieronder lezen.

 
- Uitspraak HR 27-11-2015
Het SBG team 03-12 om 23:07
Nr. 14/06254
27 november 2015

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 5 november 2014,nr. HAA 14/2516, betreffende een op aangifte voldaan bedrag aan motorrijtuigenbelasting. De uitspraak van de Rechtbank is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.
Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

2 Beoordeling van de middelen

2.1. In het arrest van 10 september 2010, nr. 08/04653, ECLI:NL:HR:2010:BK3103, BNB 2011/65, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, neergelegde gelijkheidsbeginsel zich niet verzet tegen een regeling die een verschillende fiscale behandeling kent van binnen de ondernemingssfeer gebruikte en binnen de privésfeer gebruikte goederen. Het stond de wetgever vrij in artikel 24b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: de Wet mrb) onderscheidende betekenis toe te kennen aan het al of niet (meer dan bijkomstig) binnen het kader van een onderneming in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet OB) gebruikt worden van een bestelauto.

2.2. Voor de Rechtbank heeft belanghebbende aangevoerd dat sinds de invoering, in 2005, van artikel 24b van de Wet mrb, die tot gevolg had dat voor bestelauto's die uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt een hoger belastingtarief geldt dan voor bestelauto's die door ondernemers in de zin van artikel 7 van de Wet OB meer dan bijkomstig worden gebruikt in het kader van hun onderneming, het ondernemersbegrip in de omzetbelasting veel ruimer wordt toegepast, zodat meer en meer ook personen die slechts bijkomstig een onderneming drijven, als ondernemer voor de heffing van omzetbelasting worden geregistreerd. In combinatie met de gebruikseis, die het die ondernemers mogelijk maakt voor 90 percent de bestelauto voor privédoeleinden te gebruiken, is het onderscheid tussen ondernemers in de zin van de Wet OB en particulieren die geen ondernemer zijn, zodanig gering geworden, dat het door de wetgever gemaakte onderscheid niet langer meer is gerechtvaardigd, aldus belanghebbende voor de Rechtbank.
De Rechtbank heeft de door belanghebbende aangevoerde stellingen verworpen, aangezien naar het oordeel van de Rechtbank ? nog steeds ? voldoende feitelijke en juridische verschillen bestaan op grond waarvan de rechtvaardiging voor het onderscheid in haar geheel beschouwd niet evident van redelijke grond is ontbloot.

2.3. De middelen richten zich met rechtsklachten tegen het hiervoor in 2.2, laatste alinea, weergegeven oordeel van de Rechtbank en herhalen het terzake voor de Rechtbank gehouden betoog.

2.4. De middelen falen. De Rechtbank heeft op goede gronden een juiste beslissing genomen.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren D.G. van Vliet en E.N. Punt, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2015.
 
Nieuwsbrief 80 is uit
Het SBG team 05-02 om 10:02
Op 5 februari 2015 is Nieuwsbrief 80 uitgekomen met informatie over het oordeel van de rechtbank, de sprongcassatie en de voorbereiding op de Hoge Raad.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 79 is uit
Het SBG team 13-10 om 16:42
Op 13 oktober 2014 is Nieuwsbrief 79 uitgekomen met informatie over het verloop van het bezwaar en de stand van zaken. Tevens wordt ingegegaan op de motivatie van het beroep.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 78 is uit
Het SBG team 15-02 om 21:04
Op 15 februari 2014 is Nieuwsbrief 78 uitgekomen met informatie over de nieuwe procedure en hoe de huidige donateurs daaraan kunnen deelnemen.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 77 is uit
Het SBG team 05-08 om 09:20
Op 2 augustus 2013 is Nieuwsbrief 77 uitgekomen met informatie over de niet ontvankelijk verklaring van de klacht bij het Europese Hof, de gevolgen daarvan en hoe de SBG daarmee verder wil.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 76 is uit
Het SBG team 20-11 om 14:59
Op 20 november is Nieuwsbrief 76 uitgekomen met informatie over de voortgang bij het Europese Hof, informatie over de SBG en andere wetenswaardigheden.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 75 is uit
het SBGteam 05-06 om 22:22
Iedereen heeft dit weekend de nieuwsbrief weer ontvangen als het goed is. Online te lezen in mijnSBG.
 
Nieuwsflits 8
SBG team 16-05 om 20:31
Voor meer informatie omtrent de EU procedure zie mijnSBG
 
Nieuwsbrief 74 is uit
Het SBG team 20-03 om 23:41
Nieuwsbrief 74 uitgekomen met informatie over de voortgang, nieuws over de EU procedure
 
Nieuwsbrief 73 is uit
Het SBG team 09-01 om 15:54
Nieuwsbrief 73 is uit. Zie Mijn SBG voor meer informatie
 
Nieuwsbrief 72 is verstuurd
SBG team 13-10 om 13:48
Nieuwsbrief 72 is verstuurd . Zie uw postbus als u de papieren versie ontvangt of mijnSBG voor de digitale uitvoering.

Hoe gaan we verder en kunnen we verder blijft de vraag voor de komende weken
 
Nieuwsflits 7
Gerard namens een droevig SBG - team 10-09 om 18:10
Delft, 10 september 2010 Nieuwsflits: 7


Beste mensen,

De Hoge Raad geeft particuliere grijskentekenbezitters geen gelijk!
Vrijdag 10 september 2010 oordeelde de Hoge Raad negatief in ons tegen de Staat der Nederlanden aangespannen proefproces.
Een uiterst teleurstellende uitspraak van ons hoogste rechtscollege dat in 1998 de particuliere grijskentekenbezitters- in een vergelijkbare- zaak nog wel gelijk heeft gegeven.
Wij zullen de uitspraak laten bestuderen, om te bezien of er nu nog mogelijkheden zijn.
Binnen enkele weken ontvangt u de nieuwsbrief met achtergronden over deze uitspraak en verdere berichtgeving over de activiteiten van de SBG.

Het spijt ons dat wij u geen beter nieuws kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Hans Boutkam en het SBG-team
 
Nieuwsbrief 71 verstuurd
Gerard 14-08 om 23:13
Op MijnSBG kunt u nieuwsbrief 71 lezen als donateur
 
Nieuwsbrief 70 in mijnSBG
20-02 om 13:50
Heden nieuwsbrief geplaatst in mijnSBG
 
Nieuwsbrief 69 is uit
Het SBG team 09-11 om 12:00
Op 9 november is Nieuwsbrief 69 uitgekomen met een toelichting op de Conclusie van de Advocaat-generaal en andere wetenswaardigheden.
Lees meer op Mijn SBG
 
NieuwsFlits 6 is uit
Het SBG team 31-10 om 12:00
NieuwsFlits 6, de snelle berichtgeving per e-mail over de hoopvolle conclusie van de Advocaat-generaal is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
Een grijze zaak
Het SBG team 201009H 20-10 om 18:42
Het onrechtvaardige beleid dat leidde tot het afschaffen van "grijs" houdt de gemoederen nog steeds bezig.
Juist nu de SBG in afwachting is van de uitspraak van de Hoge Raad, komt MUUR tv met een korte, maar treffende videoclip over dit onderwerp.
De clip verwoord duidelijk wat er speelt. Hoe iedereen correct handelde bij aanschaf van een bestelauto en hoe dit op een onrechtvaardige wijze werd afgestraft door de overheid.
MUUR tv vindt -in tegenstelling tot de NOS- dat dit onderwerp ook nu de nieuwsdrempel nog kan halen.
Een goede zaak dat zij wél laten zien wat door velen nog steeds als onrechtvaardig wordt ervaren.
Bekijk het zelf via deze link: (Link is niet meer actief)
 
Nieuwsbrief 68 is uit
Het SBG team 24-07 om 10:32
Op 27 juli is Nieuwsbrief 68 uitgekomen met nieuws over de stand van zaken rond het cassatieberoep, informatie over het verloop van de procedure, de sloopregeling en misverstanden rondom het grijze kenteken.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 67 is uit
Het SBG team 20-04 om 15:45
Op 20 april is Nieuwsbrief 67 uitgekomen met nieuws over het verweerschrift in het cassatieberoep, informatie over het verloop van de procedure en grijze wetenswaardigheden.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 66 is uit
het SBG team 10-01 om 12:00
Op 10 januari is Nieuwsbrief 66 uitgekomen met nieuws over het cassatieberoep en een donatieverzoek.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 65 is uit
het SBG team 15-10 om 11:45
Op 15 november is Nieuwsbrief 65 uitgekomen met een toelichting op de uitspraak van het Hof en de motivatie en verantwoording tot heden. Daarnaast informatie over de voortgang, de adreswijziging van de SBG en de SBG in 2009.
Lees meer op Mijn SBG
 
Bericht ANWB en SBG uitspraak Hof
Het SBG team 15-11 om 12:00
Procedure grijs kenteken ook in hoger beroep verloren

Het Gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) opnieuw in het ongelijk gesteld. De uitspraak van het Hof betekent concreet dat particuliere bezitters van een auto met grijs kenteken het hoge belasting tarief moeten blijven betalen.


In juli 2005 is de Motorrijtuigenbelasting voor auto's met een 'grijs kenteken' verhoogd. De ANWB en de Stichting Belangen Grijskenteken (SBG) werden door duizenden gedupeerden benaderd. Gedupeerden hadden op dat moment te maken met een soms wel een vervijfvoudiging van de Motorrijtuigenbelasting. Bovendien werden gedupeerden die door de lastenverzwaring genoodzaakt waren hun au to te verkopen, geconfronteerd met het feit dat hun auto op dat moment in een klap duizenden euro's minder waard was.
De ANWB heeft zich voor de wetswijziging ingezet voor een overgangsregeling voor bestaande gevallen. Helaas heeft de wetgever anders besloten.

Nadat de wetswijziging een feit was, hebben ANWB en SBG met het Ministerie van Financiën afspraken gemaakt over een proefprocedure. De afspraak is dat de uitkomst van de proefprocedure geldt voor alle gedupeerden die zich bij de SBG hebben aangesloten. Ruim 5.000 gedupeerden hebben zich via de ANWB aangesloten bij de SBG.
In de proefprocedure is in eerste instantie bezwaar gemaakt bij de Inspecteur van de Belastingdienst. De Inspecteur heeft de bezwaren op 24 februari 2006 ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld bij de Rechtbank. De Rechtbank heeft dit beroep ongegrond verklaard. Vervolgens is hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof.

Op 1 oktober 2008 heeft het Gerechtshof de uitspraak van de Rechtbank bevestigd.

Gevolg is dat particuliere bezitters van een auto met grijs kenteken het hoge belastingtarief moeten blijven betalen.

De SBG gaat nog in cassatie bij de Hoge Raad.
 
NieuwsFlits 5 is uit
Het SBG team 02-10 om 12:00
NieuwsFlits 5, de snelle berichtgeving per e-mail over de beslissing van het Gerechtshof is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
NieuwsFlits 4 is uit
Het SBG team 23-08 om 12:00
NieuwsFlits 4, de snelle berichtgeving per e-mail over onze rechtzaak is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
NieuwsFlits 3 is uit
Het SBG team 17-05 om 12:00
NieuwsFlits 3, de snelle berichtgeving per e-mail over onze rechtzaak is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 64 is uit
het SBG team 23-04 om 12:00
Op 23 april is Nieuwsbrief 64 uitgekomen met informatie over de voortgang, nieuws over aanvullingen op het beroepschrift en de medewerking door ondernemers.
Lees meer op Mijn SBG
 
Slimste Rijder van Nederland
het SBG team 100308H 11-03 om 11:29
Hoe zuinig Grijsrijders met hun bestelauto om kunnen gaan, kunnen we deze week lezen in een artikel in Autoweek no: 10.
Het is vast niet toevallig dat deze Grijsrijder -die ook donateur is van de SBG- zo zorgvuldig met zijn bezit omgaat, dat hij meedingt naar de titel "Slimste Rijder van Nederland"
De forse verhoging van de wegenbelasting per juli 2005 heeft de kosten voor zijn rechtmatig verkregen en gekoesterde bezit echter gevoelig doen stijgen.

Hij vind het onrechtvaardig dat de houderschapsbelasting van auto's met een grijskenteken bij particulier gebruik sinds 1 juli 2005 flink is verhoogd.
"Voor mijn Austin Van diesel van 1.060 kg ben ik van 12 euro per drie maanden naar 54 euro gegaan. (en dat moet zelfs per maand zijn! Red. SBG)
Daarom steun ik de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) in hun strijd tegen deze wettelijke regeling. Het is namelijk zo dat ook particuliere bezitters aan de door de regering gestelde (inrichtings)eisen voldeden. Nu zijn wij de dupe van een overheid die kennelijk onjuiste eisen heeft geformuleerd. De SBG zet zich ervoor in dat particulieren met een auto met grijs kenteken, zolang ze de auto in bezit hebben, kunnen blijven rijden volgens de condities die golden op het moment dat zij hun auto aanschaften.
Ik steun deze Stichting als donateur en ik koester nog altijd de hoop dat deze regeling wordt teruggedraaid."

Het terugdraaien van de regeling zal een extra steun in de rug zijn voor deze donateur om Slimste rijder van Nederland te worden!
 
Leuker kunnen we het niet maken, misbruiken wel
het SBG team 150208H 15-02 om 14:09
Honderdduizenden burgers hebben in het verleden legaal een bestelauto aangeschaft.
Al die burgers wisten precies hoe het zat: houd je aan de door de overheid gestelde voorwaarden.
Voor de personenauto was dat maximaal negen zitplaatsen, voor de bestelbus géén personen of zelfs maar een bank of verkeerd zijruitje in de laadruimte.

Vele burgers kozen om uiteenlopende redenen voor een bestelauto.
Tot de overheid geld nodig had om de vennootschapsbelasting te verlagen.
Een hele groep burgers werd willens en wetens tot 'misbruiker' gebombardeerd, met maar één doel: het tot wel vijf maal verhogen van de door hen te betalen wegenbelasting. En hun eigendom werd waardeloos.
Zonder waarschuwing vooraf of overgangsregeling, werd hen een legale regeling ontnomen.

Deze week bracht de Belastingdienst wél andere -wettelijk niet toegestane zaken- onder de aandacht door middel van een reclamespot.

Onze overheid weet echter nog steeds zelf niet hoe het eigenlijk met de bestelauto zit. In deze reclamespot van de Belastingdienst rijden ze in een bestelauto, met een groepje mensen zittend en staand in de laadruimte(!) de PC Hooftstraat in. Misbruik van de bestelauto dus.
Om het compleet te maken: schijnbaar ook nog tegen het verkeer van deze éénrichtingsstraat in.

Een naheffing van BPM en het voldoen van het personenautotarief over de laatste 5 jaar, vermeerderd met een boete van 100% alsmede een boete voor de verkeersovertreding zou hier voor de Belastingdienst op zijn plaats zijn.

Zij hebben het altijd kunnen weten.
 
Meer ondernemers nu ook particulier
het SBG team 140108H 14-01 om 13:32
Het Europese Hof heeft een gevoelige fiscale correctie aangebracht in de BTW sfeer.
Directeur Groot Aandeelhouders (DGA's) van vennootschappen worden niet langer aangemerkt als BTW ondernemer. Hierdoor hebben zij geen recht meer op het verreken van BTW voor hun activiteiten. Voor de bestelauto van een DGA heeft dit grote gevolgen door de wijziging die sinds juli 2005 voor de bestelauto geldt.

Voor juli 2005 was het (BTW) ondernemerschap niet relevant en waren zij -net als alle andere gebruikers- gebonden aan de inrichtingseisen voor het verkrijgen van het lage wegenbelasting tarief en de teruggave van de BPM.
Na die datum was hun (BTW) ondernemerschap samen met 10% zakelijk gebruik (bv. woon-werk verkeer) voldoende om het lage tarief en de teruggave van de BPM te behouden.
De uitspraak van het Europese Hof heeft voor hen tot gevolg dat ze alsnog de resterende BPM moeten afdragen en voortaan het hoge tarief voor de wegenbelasting dienen te betalen.

De Nederlandse wetgever heeft echter wél een overgangsregeling voor deze ondernemers gecreëerd. Deze bestaat ten dele uit een periode van meer dan een jaar voordat de gevolgen van de uitspraak op hen van toepassing wordt. Verder krijgen zij de mogelijkheid om de bestelauto zonder directe kosten over te dragen aan de vennootschap. Door de bijtelling privé-gebruik, die dan ook gaat gelden, is dit niet altijd voordelig!

Voor de uitspraak waren de DGA's en eenmanszaken feitelijk in een gelijke omstandigheid. Beide konden gebruik blijven maken van de lage tarieven voor hun bestelauto. Daar is nu voor de DGA verandering in gekomen. De BTW ondernemer die eigenaar is van een eenmanszaak, landbouwers en maten van Maatschappen mogen nog steeds legaal gebruik maken van de huidige lage tarieven voor hun bestelauto.

DGA's die door de SBG bezwaar hebben laten maken tegen dit hoge tarief hebben bij het winnen van onze procedure ook recht op teruggave van het hoge tarief nu dit op hen ook van toepassing is geworden.
 
Nieuwsbrief 63 is uit
het SBG team 27-12 om 12:00
Op 27 december is Nieuwsbrief 63 uitgekomen met een vooruitblik, nieuws over het verweerschrift, het grijze tarief in 2008 en een donatieverzoek.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 62 is uit
het SBG team 15-11 om 12:00
Op 15 November is Nieuwsbrief 62 uitgekomen met informatie over het Hoger Beroep, de kilometerbeprijzing, het BTW ondernemerschap en het lage tarief.
Lees meer op Mijn SBG
 
Hoe staan we ervoor?
het SBG team 041007H 04-10 om 09:00
Al weer even geen nieuws. Voor het SBG team betekent dat zeker niet dat er niets gebeurd.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 61 is uit
het SBG team 20-07 om 12:00
Op 20 juli is Nieuwsbrief 61 uitgekomen met informatie over de uitspraak van de rechtbank.
Lees meer op Mijn SBG
 
NieuwsFlits 2 is uit
het SBG team 01-07 om 12:00
NieuwsFlits 2, de snelle berichtgeving per e-mail over onze rechtzaak is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
Beslissing rechtbank bekend
het SBG team 280607H 29-06 om 08:30
De Rechtbank in Arnhem heeft beslist in onze procedure.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 60 is uit
het SBG team 20-06 om 12:00
Op 20 juni is Nieuwsbrief 60 uitgekomen met informatie over het uitstel van de beslissing en een verslag van de zitting.
Lees meer op Mijn SBG
 
Uitspraak uitgesteld
het SBG team 120607H 12-06 om 20:25
Op de zitting van 27 april is ons meegedeeld dat de uitspraak binnen zes weken zou volgen.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwe donateurs
het SBG team 070507H 08-05 om 15:33
Het persbericht over de aankondiging van de rechtzaak heeft een toename van het aantal nieuwe donateurs laten zien.
Wij zijn daar natuurlijk blij door verrast.

Omdat wij onze (nieuwe) donateurs duidelijk willen informeren over hun rechten herhalen we graag enkele aandachtspunten:
 • indien we winnen kunt u slechts aanspraak maken op teruggave van de verhoogde wegenbelasting die na uw aanmelding (en donatie) is voldaan.
 • alleen als uw bestelauto voor 1 juli 2005 op naam is gezet (gekocht is) is de overeenkomst met de belastingdienst ook op uw situatie van toepassing.
  Hoe de belastingdienst met bestelauto's die na 1 juli 2005 op naam zijn gesteld omgaat is onzeker.
 • er is in dit verband geen verschil in tussen bestelauto's waar al wel BPM voor afgedragen is, (deel I ook van na 1 juli 2005) of oudere bestelauto's waar geen BPM voor is voldaan. (en ook niet voldaan hoeft te worden) Teruggave van betaalde BPM is uitdrukkelijk niet in de overeenkomst opgenomen!
 • een eventuele procedure over de waardevermindering (bij verkoop van de bestelauto) kan pas worden gestart nádat de lopende procedure is gewonnen.
U kunt altijd elders op de site de overeenkomst lezen of de veel gestelde vragen (FAQ's) eens doornemen voor meer informatie.
 
NieuwsFlits 1 is uit
het SBG team 28-04 om 17:00
NieuwsFlits 1, de snelle berichtgeving per e-mail over onze rechtzaak is uit.
Lees meer op Mijn SBG
 
Persbericht SBG en ANWB
het SBG team 25-04 om 17:00
Proces grijs kenteken begint deze week

De belastingkamer van de rechtbank in Arnhem behandelt op vrijdag 27 april de proefprocedure aangespannen door grijs kentekenhouders die door de nieuwe belastingregeling zijn gedupeerd. De ANWB en de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) hebben de krachten gebundeld en vragen namens duizenden gedupeerden teruggave van de verhoogde belastinggelden.

Naar het oordeel van zowel de ANWB als de SBG leidt de nieuwe regeling tot een onevenredige zware last voor de particuliere grijs kentekenhouders.

Op 1 juli 2005 werd het lage tarief voor auto's met een grijs kenteken voor particulieren afgeschaft. In veel gevallen moest er vanaf die datum vier of vijf keer zoveel motorrijtuigenbelasting betaald worden. Voor ondernemers met een BTW-nummer die in het bezit zijn van een bestelauto is het lage tarief wel in stand gebleven.

Particulieren met een bestelauto werden door de nieuwe regeling niet alleen geconfronteerd met een enorme lastenverhoging maar ook met een grote waardedaling van hun voertuig. In veel gevallen gaat het om duizenden euro's.

Het vorige kabinet was ook na aandringen van de ANWB en SBG niet bereid een overgangsregeling te maken voor de bestaande gevallen.

Het ontbreken van een goede overgangsregeling en de daaropvolgende enorme financiële schade van deze autobezitters was reden voor de ANWB en SBG een proefprocedure te beginnen.

De uitspraak volgt in de loop van dit jaar.
 
Oneigenlijk gebruik
het SBG team 04-04 om 13:20
Opnieuw moeten we een rechtszaak melden. Ditmaal diende hij voor de rechtbank in Breda, waar recent een uitspraak over een grijskenteken auto (bestelauto) is gedaan.
Lees meer op Mijn SBG
 
Begrip 'ondernemer' ruimer
het SBG team 03-03 om 12:00
Het begrip 'ondernemer' voor de toepassing van het lagere tarief van een bestelauto schuift op.
Lees meer op Mijn SBG
 
Nieuwsbrief 59 is uit
het SBG team 26-02 om 12:00
Op 26 februari is Nieuwsbrief 59 uitgekomen met het laatste nieuws over de rechtzaak in April, aantasting van de overgangsregeling voor gehandicapten, nieuwe verhogingen van de wegenbelasting en risico's bij aanpassing van de bestelauto.
Lees meer op Mijn SBG
 
Goed nieuws!
het SBG team 15-02 om 11:51
Er is -zoals meegedeeld in Nieuwsbrief 58- nu een datum bekend!
Lees meer op Mijn SBG
 
Weer een grond voor ongelijkheid?
het SBG team 09-02 om 09:36
De EVO, een Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, is een actie gestart om de bijtelling voor bestelauto's af te schaffen. Onder meer in de huiskrant van de Kamers van Koophandel krijgt de EVO de gelegenheid om deze actie onder de aandacht te brengen.
Lees meer op Mijn SBG
 
Inflatie slaat ook in 2007 weer toe.
het SBG team 02-01 om 12:17
De wegenbelasting tarieven zijn ook dit jaar weer verhoogd met de inflatiecorrectie.
U vindt ze weer via de knop informatie. Opnieuw kosten die het 'zoet' voor de burger 'zuurder' maken.

U kunt de tarieven van van 2005 en van 2006 nog vinden ter vergelijking.
 
Nieuwsbrief 58 is uit
het SBG team 22-12 om 12:01
Op 22 december is Nieuwsbrief 58 uitgekomen met enkele nieuwsfeiten en een verzoek om een vervolgdonatie. Lees meer op Mijn SBG
 
Billijkheid
Het SBG Team 101106H 10-11 om 14:00
De rechter mag niet oordelen over de billijkheid van een wet.
Recent is er een uitspraak gepubliceerd van en zaak waarin een eigenares van een bestelauto van voor 1988 zich beroept op de oude overgangsregeling uit 1994.
Toen konden bestelauto's die niet meer aan de inrichtingseisen voldeden toch het lage tarief behouden, tot ze van eigenaar wisselden.
De eigenares wilde zo voorkomen dat zij ook na 1 juli 2005 onder het hoge bestelauto tarief zou vallen en tekende bezwaar en beroep aan.

De rechter verklaart dit beroep echter ongegrond. De motivatie van de rechter is hier onder andere:

Overigens wijst de rechtbank er op dat de oude overgangsregeling in zoverre nog wel op eiseres wordt toegepast, dat haar auto wordt aangemerkt als bestelauto, terwijl de auto niet aan de inrichtingseisen voor een bestelauto voldoet.
....
Uit de wetsgeschiedenis volgt bovendien dat de wetgever zich heeft gerealiseerd dat deze groep particulieren een belangrijk nadeel ondervindt van de wetswijziging. Toch is om financiële redenen geen overgangsregeling opgenomen. Dit is een politieke keuze, waaraan ook de rechter is gebonden.
....
Daarbij staat voorop dat de rechter de Wet op de MRB 1994, een wet in formele zin, in geen geval mag beoordelen op billijkheid. Dit is bepaald in artikel 11 van de Wet algemene bepalingen.
....
Hoewel de rechtbank begrip heeft voor het gevoel van eiseres dat haar vertrouwen is beschaamd, ziet de rechtbank geen mogelijkheid om aan eiseres toch een laag bestelautotarief toe te kennen.

De rechter geeft hiervoor dus heldere redenen.

De oude overgangsregeling blijft van kracht. Immers haar voertuig wordt voor de belastingheffing nog steeds aangemerkt als bestelauto. Dát hield de oude overgangsregeling namelijk in.
De nieuwe wetgeving kent maar twee uitzonderingen: ondernemers en gehandicapten. En de eiseres behoort tot geen van beide categorieën.
De Kamer en de Regering hebben uitgebreid gedebatteerd over een overgangsregeling. Die is er niet gekomen en de rechter mag daar niet over oordelen, zelfs niet als de rechtbank begrip heeft voor het gevoel dat haar vertrouwen is beschaamd.

Commentaar:
Zoals uit de Nieuwsbrieven van de SBG op te maken valt kiezen wij voor een geheel andere route. Wij beroepen ons niet op de lokale wetgeving (de wet motorrijtuigenbelasting) maar op hogere (Europese) en internationale wetgeving en verdragen.
Zonder garanties te kunnen geven dat onze (collectieve) procedure wel succesvol zal zijn is het hier zo dat de rechter die regelgeving wél moet volgen en dat ook onze nationale overheid hier aan gebonden is.

Deze zaak en 'onze' zaak zijn dus niet echt vergelijkbaar.

Naast deze conclusie geeft de uitspraak nog inzicht in enkele andere zaken.

- Het bezwaar en beroep in deze zaak heeft ondanks het feit dat het een enkele zaak betreft vrijwel een net zo lange behandel tijd gehad als de zaak welke de SBG gestart is. De uitspraak is pas op 27 oktober j.l. gepubliceerd. Het schijnt dus echt zo lang te duren voor er in een dergelijke zaak een uitspraak komt.

- De eigenares had mogelijk bij de behandeling van de zaak op het laatste moment het gevoel dat ze beter kon wachten op een uitspraak in de zaak welke de SBG heeft aangespannen. In de uitspaak wordt dit als volgt weergegeven:

Eiseres heeft verzocht om aanhouding van de onderhavige zaak totdat zal zijn beslist in een proefprocedure die is aangespannen door de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren te Delft (hierna: de SBG). De rechtbank wijst dat verzoek af. Ter zitting heeft eiseres verklaard dat zij geen lid is geworden van de SBG, omdat de SBG de belangen behartigt van de groep mensen die een auto op kenteken heeft gekregen na 1 januari 1988. De proefprocedure gaat dus ook niet over precies dezelfde vraag als de onderhavige procedure. Eiseres kon bovendien niet aangeven in welk stadium deze proefprocedure zich bevindt.

De SBG behartigt uitdrukkelijk óók de belangen van de mensen die een auto vóór 1 januari 1988 op kenteken hebben gezet. Als de eigenares donateur was geweest van de SBG had ze dat kunnen merken, doordat er dan gewoon bezwaar voor haar gemaakt zou zijn. Ze zou daarmee veel kosten en werk hebben kunnen voorkomen.
Zelfs wanneer deze eigenares nu donateur zou worden kan zij vanaf dit belastingtijdvak nog mee doen met de SBG procedure. Zo heeft ze alsnog een kans om ten minste een deel van de te hoge belasting terug te krijgen als we winnen.

Het SBG team
 
Nieuwsbrief 57 is uit
Het SBG Team 27-10 om 12:01
Op 27 oktober is Nieuwsbrief 57 uitgekomen met veel informatie over het verweerschrift, de voortgang in de procedure en nieuwe BPM wetgeving. Lees meer op Mijn SBG
 
Verweerschrift in behandeling
Het SBG Team 270906H 27-09 om 19:56
Onze advocaten hebben het verweerschrift van Financiën ontvangen.
Lees meer op Mijn SBG
 
Grijskenteken eigenaar vele malen gepakt
Het SBG Team 210806H 22-08 om 09:00
Door de steeds weer kwalitatief slechte wetgeving krijgt de grijskenteken eigenaar de verhoging van juli vorig jaar meer dan één keer doorberekend.

Eerst direct, door het onterecht uitblijven van een fatsoenlijke overgangsregeling.

Vervolgens omdat blijkt dat de Ministeries -zoals Verkeer en Waterstaat- zelf met lasten verhogingen worden geconfronteerd door deze wetgeving waardoor bij deze Rijksdiensten een forse overschrijding van dit budget zal ontstaan. Die overschrijding zal ongetwijfeld op de burger worden afgewenteld.
Daarna door het direct stijgen van de lasten voor de burger omdat de Gemeenten het bij het maken van de wetgeving het lieten afweten, omdat ze dachten dat het voor hen toch wel met een sisser zou aflopen. De Gemeenten voldoen voor de meeste bestelauto`s namelijk niet aan de criteria voor het ondernemerstarief voor "Grijs".
Maar ook andere lagere overheden zoals Waterschappen waren niet bereid tegen de regeling te ageren omdat ze dachten alles vanuit hun riante positie wel te kunnen "regelen" terwijl ze wisten dat ook zij niet aan de criteria voldeden.

Recent heeft Financiën opnieuw aangegeven dat er maar één mogelijkheid is om aan de BPM en de hogere motorrijtuigenbelasting te ontkomen: ondernemerschap in de zin van de wet op de omzetbelasting en het bewijs dat minstens 10% van het jaarlijkse kilometertotaal zakelijk is. Dat bewijs kan meestal alleen maar geleverd worden als er per auto een nauwkeurige kilometeradministratie wordt bijgehouden.
Daardoor zullen ook ondernemers die de bestelauto niet aantoonbaar zakelijk gebruiken, binnen afzienbare tijd de rekening gepresenteerd krijgen, die zij ongetwijfeld ook zullen doorberekenen aan de (grijze) consument.

Dat Financiën in deze een onbetrouwbare partner is en de regels -ondanks toezeggingen dat ze ruimhartig worden toegepast- steeds anders uitlegt mag wel blijken uit de uitspraak in een rechtzaak met betrekking tot de gehandicapte waar de SBG eerder over rapporteerde.

Opmerkelijk is dat de EVO, die door haar gelobby indirect mede verantwoordelijk is voor de slechte kwaliteit van de wet, sindsdien steen en been klaagt over de gevolgen van haar eigen beleid.

En dat alles om een Staatssecretaris te steunen in zijn blind verlangen om de vennootschapsbelasting te verlagen...

Er is overigens nog hoop voor de Ministeries, Gemeenten, Waterschappen, Gehandicapten en Ondernemers. Sluit u aan bij de SBG die -gesteund door de ANWB- met stille diplomatie en kennis van zaken via de gerechtelijke weg de beleidsmakers in Den Haag op het rechte spoor probeert te zetten.
 
Vakantietijd
Het SBG Team 29-07 om 12:17
Van begin Augustus tot medio September hebben ook diverse SBG Team leden hun vakanties ingepland.
De SBG blijft gewoon bereikbaar. Het verwerken van aanmeldingen, betalingen en uw reacties per e-mail of per post kan in die periode enige vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u zelf nog op vakantie gaan dan wensen wij u ook een fijne vakantie toe!

Het SBG Team: Hans, Kees, Marco, Gerard, Ad, Hans, Rob en René
 
Nieuwsbrief 56 is uit
Het SBG Team 20-07 om 09:21
Op 20 juli is Nieuwsbrief 56 uitgekomen met onder andere informatie over de voortgang in de procedure, de conclusies inzake het 'gehandicapten arrest' en weer nieuwe wetsvoorstellen voor 'Grijs'
Lees meer op Mijn SBG
 
Ruimhartig of bekrompen?
Het SBG Team 200606H 22-06 om 09:37
Deze week -op 14 juni- heeft de rechtbank in Leeuwarden een uitspraak gedaan over een beroep op de gehandicaptenregeling.
Lees meer op Mijn SBG
 
Privacy en SBG
Gerard 02-05 om 21:08
Geachte donateurs,


Er schijnt weer een auto bedrijf met mailingen gestart te zijn. De brieven zijn op naam en op type voertuig zoals we ook begin 2005 zagen gebeuren. Wij - SBG - willen nogmaals benadrukken dat SBG absoluut geen gegevens beschikbaar stelt aan derden. De negatieve optie - u moet bezwaar maken als u niet wilt - zullen wij derhalve niet gebruiken. (of het winnende staatslot met jackpot moet eraan hangen )


Hoe zit het dan wel ?


Het antwoord op deze vraag hadden we al in januari 2005 ontfutseld en gegeven, het RDW gooit uw privacy op straat. Op deze link kunt u de info uit 2005 terug lezen .


Niet SBG verkoopt u maar de overheidsdienst waar u verplicht uw gegevens moet achter laten gooit alles op straat. Laat dus een blokkade zetten op uw afgegeven informatie zoals aangegeven op het forum.

 
Mijn SBG en andere software
Gerard 29-04 om 18:29
Het inloggen op Mijn SBG schijnt bij sommige mensen niet helemaal te lukken. Dit is in een aantal gevallen te wijten aan;
 • Norton (zet de pop-up blocker uit) blokkeert de zaak.
 • De beveiliging van uw browser IE staat op hoog of accepteert geen cookies.
 • Het script waar dit stukje software in staat wordt geblokkeerd door een firewall of ander beveiligingsprogramma (zie de balk onder het adres veld van uw browser).
 • Uw werkt met netscape welke helaas geen layers ondersteunt waardoor de site niet correct wordt weergegeven.
Alvorens te mailen checkt u bovenstaande zaken eens. Komt u er niet uit stuur dan een mailtje en we zullen proberen u naar binnen te loodsen.
 
Mijn SBG online
220406H 22-04 om 18:04
Na hard werken en veel zweetdruppeltjes hebben wij eindelijk ons afgesloten deel voor de site gereed. Vanaf heden kan iedere donateur inloggen op "Mijn SBG" om zijn gegevens te bekijken, nieuwsbrieven te lezen online en de laatste actuele informatie ontvangen. Dit deel van de site is alleen toegankelijk voor actuele donateurs. De donateur kan inloggen met zijn kenteken (inlog) en zijn administratienummer (paswoord).

Mocht u de gegevens niet meer kunnen vinden ga niet mailen met het verzoek om de gegevens te verstrekken. Wij geven deze gegevens niet via mail, telefoon of brief. De gevraagde gegevens staan in het briefhoofd van de nieuwsbrief zowel bij de digitale als de papieren uitvoering. Wacht dus even de nieuwsbrief af die we wederom spoedig zullen versturen. Ook staat het administratienummer op het betalingsbewijsje van uw acceptgiro. We kunnen namelijk onmogelijk zien of persoon X ook daadwerkelijk persoon X is via een mailtje, telefoontje of briefje.

Wij hopen op deze manier donateurs beter van informatie te kunnen voorzien en tevens actueler te kunnen blijven richting donateurs.

Log dus eens in op en bekijk de mogelijkheden. Klik hier op home en ga vervolgens naar Mijn SBG. Wij hopen dat u in de toekomst uw weg hier zult vinden.

P.S Nogmaals bedanken wij Robin voor zijn inzet voor dit fraaie stukje software.
 
Moet de bestelauto op naam van de ondernemer staan?
250306H 25-03 om 15:50
De SBG is nagegaan of de bestelauto ook op naam van de ondernemer moet staan. Er zijn namelijk verschillende situaties waarin dit een struikelblok kan zijn.
Lees meer op Mijn SBG
 
Hadden ze het kunnen weten?
020306H 02-03 om 20:44
Het is een veel gehoorde klacht: 'de politiek weet niet waar ze mee bezig zijn'. Als burgers weten we het altijd beter.
Is dat, wanneer we ons beperken tot het 'Grijskenteken dossier' echt zo?

Voor de stemming in de Eerste Kamer in december 2004 heeft de SBG de gevolgen ook in een brief aan de kamerleden op een rij gezet.

Elders op deze site kunt u de brief lezen. Ook de Tweede Kamer was op deze wijze geïnformeerd.

De uitwerking van de belangrijkste punten die toen al door de SBG gesignaleerd werden, zetten we eens op een rij:

 • De lasten verzwaring door de hogere motorrijtuigenbelasting zou veel hoger uitkomen, en niet de 400 die de staatssecretaris de kamerleden voorhield. Inmiddels hebben we uitgezocht dat die 400 euro nergens op gebaseerd was, terwijl rond de 1.000 euro een betere voorstelling is van de werkelijke lastenverzwaring.
 • De waardevermindering die min of meer werd weggewimpeld, heeft zich zeer sterk doorgezet. Logisch bij zo een lasten verhoging. Rond de invoeringsdatum van de wet, medio vorig jaar was voor de gemiddelde auto de 'schrootprijs' een paar duizend euro. Ook als hij maar een paar maanden oud was.
  Het kon niet veel lager en de markt stabiliseert zich nu een beetje.
 • Een hele markt stort in. De garagebranche staat middenin dit drama. Ten opzichte van januari 2005 zijn er in januari 2006 bijna 40 procent minder bestelauto's verkocht. Ten opzichte van 2004 is dat zelfs 50 procent (bron: CBS)
 • De kleine ondernemer zou hetzelfde lot treffen als de particulier. We wachten de eerste controles van de belastingdienst af, die gaan vaststellen of aan alle criteria is voldaan. Zeker is dat velen ook een forse lastenverhoging ontvangen via de bijtelling in de inkomstenbelasting die nu ook voor de bestelauto geldt.
 • De brandstof gerelateerde tarieven -die niet golden voor het oude grijs- blijken de belangrijkste reden van de forse verhogingen.
  Bij het tot stand komen van de wet zijn verschillende democratische beginselen met voeten getreden. Hierdoor heeft de bezitter van een grijs kenteken auto niet het recht gekregen om een vrije keuze te maken.
 • De kamerleden zijn over de hele linie onjuist en onvolledig voorgelicht. De hiervoor gemelde punten tonen dat al aan. Intensief onderzoek heeft ook aangetoond dat de burger het niet had kunnen weten. Géén van de overheidsinstanties heeft tot de nieuwe wetgeving in 2004 ooit aangegeven dat u het hadden kunnen weten. De RDW en de douane geven zelfs aan, dat zij een grijs kenteken ook nu nog legaal op naam van een particulier kunnen en moeten zetten als die er om vraagt. Alleen zal de belastingdienst een ander tarief toepassen.

We mogen concluderen dat de burgers, verzameld in de SBG, toen wel de juiste voorstelling van zake hebben geven. De regering én vele kamerleden keken maar al te graag de andere kant op. Niet de regeringspartijen, maar juist de kleinste oppositie partijen met een meer realistische kijk op dit autodossier hebben steeds gepleit voor een fatsoenlijke overgangsregeling. Die is er net niet gekomen

De SBG laat het hier niet bij zitten en heeft goede hoop dat het nu via de rechter wel zover komt.
 
Het effect van de indexering per 2006
010206H 01-02 om 14:39
Mogelijk bent u via de knop informatie de gewijzigde tarieven van 2006 gepasseerd. Door de indexering van de tarieven stijgen de vaste lasten voor het bezit van het voertuig wederom. Met deze laatste verhoging zijn we de magische grens van 1.000 euro per jaar voor een gemiddeld bedrijfsvoertuig op diesel -1.600 tot 1.700 kg- gepasseerd. Even in ouderwetse guldens vertaald is het tarief daardoor ruim 2.200 florijnen geworden. De minimale verhoging die Wijn de kamer altijd heeft voorgehouden komt hiermee op 4,5 keer het normale tarief . We kunnen niet in zijn portemonnee kijken maar om 4,5 keer over de kop nou minimaal te noemen, is wat tegenstrijdig. De tabel begint overigens met de normale tarieven uit het jaar 2004 om u een indruk te geven van die stijging.

U kunt hier de tarieven van 2005 nog vinden ter vergelijking.
 
Door gedacht over de gevolgen?
250106H 25-01 om 09:40
Met enige verbazing volgen wij nog steeds de discussie over de papieren regelingen betreffende het grijze kenteken die als paddestoelen uit de grond schieten.

BPM formulier ondernemer, Verzoek vrijstelling ondernemer, Verzoek gehandicapten tarief, Beschikking geen privé gebruik en dan toch nog steeds de uitgebreidde kilometer boekhouding voor de ondernemer en in veel gevallen de werknemer.

Dit circus aan formulieren en regelingen is gestart om een zoveelste reparatie van de wet mogelijk te maken nadat Wijn de busjes op de camping als uitzicht belemmerend betitelde. De staatssecretaris was van mening dat de regeling wel erg ruim was en stelde dat de oorspronkelijke doelstelling -het zakelijke goederen vervoer- ver te zoeken was. Eerst was het plan om te komen tot een volledige afschaffing, daar controle van andere maatregelen moeilijk was en toch weer het onbedoeld gebruik mogelijk zou maken. Zo was meteen de (financiële) weg vrij voor een stuk financiering van een troetelkindje van hem: verlaging van de vennootschap belasting. Maar de ondernemers-lobby wist de kamer zo te beïnvloeden dat de regeling bleef bestaan voor 'de ondernemer' Ten koste van de andere gebruikers.

De voorwaarden waaronder dat kon moesten eerst wel heel streng lijken zodat de beide Kamers akkoord zouden gaan. Dat gebeurde schoorvoetend en met veel mitsen en maren.
De laatste weken worden onder druk van de Kamer -en gesouffleerd door weer dezelfde lobby- de regels voor de ondernemer steeds vrijer uitgelegd.
Arbitraire getallen over bijtellingen, voorfinanciering en administratieve lasten doemen op. En als klap op de vuurpijl: de BPM voorheffing vervalt in de loop van het jaar.Daardoor is iedereen -ook de ondernemer- overgeleverd aan de verkoopkwaliteiten van een autodealer. En de argeloze koper wordt opnieuw verleid met -Blijvend Grijs-.

Je vraagt je af hoelang dit goed gaat daar de ondernemer de wagen nog steeds privé mag gebruiken. Hoe lang laat de staatssecretaris het nog toe dat de regeling nog steeds fors onbedoeld gebruikt wordt maar nu door de zogenaamde doelgroep? We zijn immers weer bijna terug bij af.
De enige overgebleven regel is, dat iemand die naar eer en geweten niet één van de vele formulieren of verzoeken kan indienen, een forse (brandstof)toeslag moet betalen op zijn houderschapsbelasting voor precies hetzelfde gebruik.

En de kans dat Wijn deze zomer geen grijs kentekenauto?s meer op de camping aantreft is klein. De 'B' of 'V' in het kenteken zegt niets meer over het tarief. Er kan zelfs een oprechte burger tussen zitten die 'het nu wel weet' en de volledige BPM en HSB heeft afgedragen, maar hem nog steeds nodig heeft om zijn caravan te kunnen trekken.

Een nieuw leger van ambtenaren en controleurs zal alle formulieren, computer bestanden en afspraken moeten doorlopen om na te gaan of er onder die omstandigheden wel genoeg belasting is afgedragen. En veelal kan die conclusie pas een jaar na het constateren van het feit worden getrokken.

Eén ding is zeker. Wijn bevindt zich straks meestal onder gelijk gestemden op de camping. Lekker praten over de lage vennootschapsbelasting.
Want de meeste particulieren met een grijze auto zullen niet meer zo makkelijk op vakantie kunnen gaan!!
 
BPM voorschieten vervalt
140106H 14-01 om 21:52
Op aandringen van de tweede kamer zal ergens medio dit jaar het voorschieten van de BPM door de ondernemer afgeschaft worden. Het blijkt in de praktijk voor te komen dat ondernemers in de problemen komen door het voorschieten en dat de teruggave te lang op zich laat wachten. Er moet straks slechts een formulier ondertekend worden waaruit het ondernemerschap blijkt. Hierna mag de autodealer het product BPM vrij leveren als het om een bedrijfswagen gaat.

De overheid is dus van mening dat ondernemers in een moeilijk pakket gebracht worden. De auto wordt dus nu BPM vrij geleverd en komt ook als zodanig op de markt. Het wordt dus uitermate spannend of men dit soort transacties met zoveel liefde richting particulier gaat begeleiden. Je moet er toch niet aan denken dat een BPM vrij voertuig binnen de termijn van 5 jaar wordt aangekocht door een particulier. De handel heeft voorlichting nou eenmaal niet hoog in het vaandel staan getuige verkoopargumenten 'als blijvend grijs' tot op de dag van vandaag.
 
Voorgaande Jaren
01-01 om 17:41
Berichten uit 2005

Berichten uit 2004
 
NEDSTAT verwijderd
090106H 09-01 om 19:31
Hoewel wij het aardig vonden dat zowel de bezoeker als elk betuurslid kon zien hoeveel bezoekers de site trekt , hebben wij toch gemeend de teller te moeten verwijderen. De provider van de teller heeft namelijk gemeend over te moeten gaan op pop-ups om zijn inkomsten te verhogen. Bij het openen van de site werd u dus getrakteerd op het openen van reclame schermen. Zowel enkele bezoekers als het bestuur vonden dit hinderlijk en daarmee ongewenst. U zult het vertrouwde vierkantje derhalve niet meer aantreffen op de openingspagina.